Allmenne leievilkår

1. ANVENDELSE
1.1 Disse allmenne leievilkår skal anvendes ved utleie av utstyr. Endring av vilkårene skal gjøres skriftlig.

2. LEIEOBJEKT
2.1 Leieobjektet skal hentes og leveres ved utleierens lager. Leieobjektet anses som tilbakelevert når returseddel utstedes.
2.2 Ved retur skal leieobjektet være i driftsklar og rengjort stand.
2.3 Leietaker har ansvar for å sette seg inn i montasjeinstruksjoner for korrekt montering og bruk av produktene.
2.4 Utleier skal på forespørsel fremskaffe monteringsanvisning/ instruksjoner for håndtering samt vedlikehold og stell av leieobjektet.
2.5 Reklamasjon på leieobjekt eller instruksjon skal, for å kunne kjennes gyldig, skriftlig meldes til utleier snarest, men senest en uke etter at leieobjektet ble tilgjengelig for leietakeren.
2.6 Ved tilbakelevering skal leieobjektet være rengjort, og utover normal slitasje være i bra stand. Hvis dette ikke er tilfelle er utleier berettiget til å utføre rengjøring og reparasjoner på leietakers bekostning.

3. BRUK
3.1 Leieobjektet skal kun anvendes til de arbeidsoppgaver og under de arbeidsforhold de er tiltenkt.
3.2 Leieobjektet skal ikke uten særskilt tillatelse fra utleier flyttes til en annen arbeidsplass enn det som er avtalt, eller benyttes av andre enn leietaker.
3.3 Leietaker er ansvarlig for stell og vedlikehold av leieobjektet.
3.4 Det er ikke tillatt å gjøre endringer i produktets konstruksjon eller funksjon.

4. LEIEPERIODE
4.1 Leieperioden beregnes fra og med den dagen leieobjektet ihht. partenes avtale er tilgjengelig for henting, til og med den dagen leieobjektet returneres ref. 2.1.

5. BETALING
5.1 Leie debiteres for hvert leieforhold ihht. prisliste fra utleier. Gjeldende faktureringsrutiner er kalenderdagsleie og minimumsleie.
5.2 Avtalt kalenderdagsleie utgjør leiepris pr objekt / pr dag. For samtlige leieobjekt debiteres leie under ferieperioder og andre fridager.
5.3 Tilbehør debiteres separat, dette gjelder også utbedring som beskrevet i 2.6.
5.4 Ved stillstand og driftsavbrudd som utleier er ansvarlig for debiteres ingen leie.
5.5 Avtalt leie er alltid beregnet eks. MVA.
5.6 Faktura skal betales innen 30 dager fra den er mottatt dersom ikke annet er angitt i utleierens prisliste. Ved for sen betaling beregnes forsinkelsesrente ihht. gjeldende regler.
5.7 Utleier har ved avtalens inngåelse rett til å kreve at leietaker stiller sikkerhet for tilsvarende leiedager som angis for respektive maskin/tilbehør i utleiers prisliste, eller annen tilfredsstillende sikkerhet.

6. ANSVAR
6.1 Utleier er ansvarlig for kostnad som skyldes normal slitasje.
6.2 Leietaker er under leieperioden ansvarlig for tap av leieobjektet, samt for alle skader som ikke gjelder normal slitasje. Skader skal rapporteres til utleier for beslutning om leieobjektet skal repareres. Leieobjekter som er tapt eller skadet på en slik måte at de ikke kan repareres skal erstattes av leietaker med beløp tilsvarende anskaffelseskostnaden. Ved tyveri er leietaker ansvarlig for politianmeldelse.
6.3 Leietaker er under leieperioden ansvarlig for alle skader som gjennom leieobjektet oppstår på seg selv eller tredjepart.
6.4 Utleier er kun ansvarlig for skader oppstår som følge av utleiers uaktsomhet. Utleier er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av leveranseforsinkelse, stillstand eller driftsavbrudd.
6.5 Utleier kan kreve at leietaker under leieperioden forsikrer leieobjektet med kaskoforsikring tilsvarende anskaffelsesverdien.
6.6 Utleier og leietaker skal ha normal ansvarsforsikring dersom det ikke foreligger særskilte avtaler.

7. OPPSIGELSE
7.1 Partene har rett til å heve avtalen dersom motparten gjør seg skyldig i avtalebrudd og ikke innen tre dager etter an man er gjort oppmerksom på dette utbedrer tilfellet.
7.2 Partene får imidlertid ikke mot hverandre påberope seg avtalebrudd dersom ytelsen hindres av omstendigheter utenfor partens kontroll, slik som krig, offentlige vedtak eller andre forhold som ikke kan skyldes parten, og som vesentlig innvirker på muligheten til å oppfylle avtalen og som parten ikke kunne forutse eller med rimelighet kunne unngå. Dersom hindringen består i mer enn to uker har imidlertid respektive part rett til å umiddelbart avslutte avtalen.
7.3 Dersom utleier innstiller sine betalinger, begjæres konkurs eller innleder akkordforhandlinger er utleier berettiget med umiddelbar virkning å heve avtalen samt hente tilbake leieobjektet for leietakers regning.

8. TVIST
8.1 Tvist grunnet avtalen skal avgjøres ihht. norsk lov og av allmenn domstol i det fall ikke partene kan enes i megling.


LAST NED PDF

Allmenne_leievilkar_SafetyRespect_130620.pdf